Hombel Retie

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden HOMBEL B.V.B.A.


ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN HOMBEL B.V.B.A - RETIE, per 1 april 2004
Op al onze offertes en leveringen zijn de onderstaande algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
Hombel B.V.B.A. van toepassing.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1. In het hierna volgende wordt onder Leverancier verstaan de door HOMBEL B.V.B.A. gedreven
onderneming(en), kantoorhoudende te 2470 Retie aan de Kelderbeemd 3 a, althans kantoorhoudende op de
locaties zoals deze blijken uit de inschrijving van Leverancier in het handelsregister.
2. Onder "Afnemer" wordt in het navolgende verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met
Leverancier een overeenkomst heeft gesloten, danwel met Leverancier in onderhandeling is over het tot stand
brengen van een overeenkomst, daaronder begrepen het doen van een aanbieding door Leverancier.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer
en zij maken van de verbintenissen tussen hen onvoorwaardelijk deel uit.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zulks schriftelijk door de directie
van Leverancier is bevestigd.
5. Onder goederen wordt in de voorwaarden verstaan al hetgeen dat met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten
van Leverancier voorwerp van overeenkomsten kan zijn.
6. Indien de Afnemer algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid
daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden
worden door Leverancier niet geaccepteerd.

Artikel 2 AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Aan aanbiedingen die niet ondertekend zijn door een bestuurder van Leverancier dan wel door het hoofd
verkoop van Leverancier kunnen door de Afnemer nimmer rechten worden ontleend.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo
nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt
bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.
3. In aanbiedingen van Leverancier is het uitgangspunt dat alle goederen in de gebruikelijke uitvoering geleverd
worden en dat alle werkzaamheden op normale wijze kunnen worden verricht.
4. Leverancier behoudt zich het recht voor opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te
weigeren.

Artikel 3 OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Leverancier eerst tot stand, nadat Leverancier
(waaronder slechts te verstaan een bevoegde vertegenwoordiger van Leverancier) een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard c.q. heeft bevestigd. De aanvaarding c.q. de bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toegezonden door
personeel van Leverancier binden Leverancier slechts indien deze door een bevoegde vertegenwoordiger van
Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.4. Leverancier is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de
overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan de
betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Leverancier is eveneens
gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, de Afnemer tot
betaling van een door Leverancier vast te stellen voorschot te verplichten.

Artikel 4 PRIJZEN
1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij het tegendeel schriftelijk is
overeengekomen.
2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
- gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen,
loonkosten, sociale lasten, belastingen en andere overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige
kosten;
- gebaseerd op levering "af het bedrijf van Leverancier";
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering;
- vermeld in Euro's, maar eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3. Leverancier is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen, indien één of meer van de in het vorige lid
genoemde prijsfactoren een verhoging ondergaan na de datum van aanbieding.
4. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen, is Leverancier bevoegd om boven de overeengekomen
prijs in rekening te brengen de kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere
werkzaamheden dan redelijkerwijze voor Leverancier was te voorzien of met het feit dat op andere dan
gebruikelijke uren gewerkt moest worden of die gevolg zijn van vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden buiten schuld van Leverancier.

Artikel 5 LEVERTIJD EN LEVERING
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst genoemde termijn waarbinnen de goederen voor de
Afnemer ter beschikking zullen zijn of, indien werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen de
werkzaamheden zullen worden verricht.
2. De opgave van levertijden geschiedt steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. De overeengekomen levertijd is niet te beschouwen als een zogenaamde fatale termijn, zodat
bij overschrijding van die termijn Leverancier niet van rechtswege in verzuim is.
3. Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van Leverancier zijn en
de betaling, indien en voorzover deze bij het verstrekken van de opdracht moet geschieden, al dan niet bij wijze
van voorschot, is verricht dan wel de overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 4 verlangde zekerheid is
gesteld.
4. Leverancier zal de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht nemen, doch overschrijding van de opgegeven
levertijd verplicht Leverancier niet tot enige schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht de
overeenkomst te annuleren of te ontbinden c.q. de afname te weigeren.
5. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering "af bedrijf/magazijn/werkplaats van Leverancier".
6. Levering in gedeelten (deelleveranties) is toegestaan.
7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de Afnemer niet zijn afgenomen, staan ze te
zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van het
niet op de overeengekomen datum afnemen der goederen, zullen door Leverancier opslagkosten worden
berekend.
8. Geringe afwijkingen van de geleverde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking vormen
geen grond voor de Afnemer de order geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te annuleren, dan wel gehele of
gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
9. De Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als
kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 10 van deze
voorwaarden aan Leverancier schriftelijk en aangetekend bekend te worden gemaakt.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade,
van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of
onroerende zaken danwel aan personen, zowel aan de Afnemer als aan derden.
2. Door het enkel in ontvangst nemen van de goederen door of namens de Afnemer is Leverancier gevrijwaard
tegen alle eventuele aanspraken van de Afnemer en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht
of schade is ontstaan ten gevolge van fabricage- en/of samenstellingsfouten, dan wel door andere oorzaken,
daaronder begrepen fouten van door Leverancier te werk gesteld of ter beschikking gesteld personeel.
3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde
of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
4. Aansprakelijkheid voor gevolgschade (hoegenaamd ook) is uitgesloten.

Artikel 7 OVERMACHT
1. In geval van overmacht heeft Leverancier het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder
dat Leverancier daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst
redelijkerwijs door de Afnemer niet meer van Leverancier kan worden verlangd.
In elk geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood,
waterschade, molest, brand, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij
Leverancier c.q. bij diens leveranciers en wanprestatie door leveranciers van Leverancier.
3. Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, kunnen partijen een regeling
treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door
Leverancier gemaakte kosten.
4. Indien Leverancier bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen heeft voldaan is Leverancier gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is de
Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier zolang Afnemer de vorderingen van Leverancier op
Afnemer uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot die zaken of uit hoofde van gelijksoortige
overeenkomsten (daaronder begrepen overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden) niet heeft
voldaan en zolang Afnemer andere vorderingen uit welken hoofde ook van Leverancier op Afnemer niet heeft
voldaan, waaronder begrepen vorderingen wegens toerekenbare tekortkomingen van Afnemer jegens
Leverancier en vorderingen wegens enige onrechtmatige daad van Afnemer jegens Leverancier.
2. Ingeval van be- of verwerking van door Leverancier geleverde zaken bij de Afnemer, verkrijgt Leverancier, tot
het moment van betaling van al hetgeen de Afnemer aan Leverancier verschuldigd is een mede-eigendomsrecht
in de nieuw ontstane zaak (zaken) en wel voor de waarde van de door Leverancier oorspronkelijk geleverde
zaken.
3. Afnemer vestigt vanaf het moment van verwerking van onder eigendomsvoorbehoud door Leverancier
geleverde zaken een (bezitloos) pandrecht op de door verwerking ontstane nieuwe zaak, althans op de zaak
waarvan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak bestanddeel gaat uitmaken door de verwerking. Dit
pandrecht strekt tot zekerheid van nakoming van het door Afnemer aan Leverancier verschuldigde terzake de
verkoop van de in lid 2 bedoelde zaken, alsmede nakoming van verbintenissen tussen partijen uit welken hoofde
ook, waaronder begrepen verbintenissen terzake verkoop van andere goederen door Leverancier aan Afnemer.
Slechts onder voorwaarde van de vestiging van het in dit lid bedoelde pandrecht is Afnemer tot verwerking
bevoegd. Afnemer verklaart reeds nu tot vestiging van een dergelijk pandrecht bevoegd te zijn en hij verklaart op
eerste verzoek de aldus aan Leverancier verpande zaken in diens macht te zullen brengen.
4. In het geval om welke reden dan ook vestiging van een pandrecht zoals bedoeld in lid 3 niet mogelijk of geldig
is, is Afnemer verplicht op eerste verzoek van Leverancier medewerking te verlenen aan het vestigen van een
(bezitloos) pandrecht op de in het tweede lid van dit artikel bedoelde zaken na bewerking, zulks tot zekerheid van
nakoming van het door Afnemer aan Leverancier verschuldigde terzake de verkoop van de in dat lid bedoelde
zaken, alsmede nakoming van verbintenissen tussen partijen uit welken hoofde ook, waaronder begrepen
verbintenissen terzake verkoop van andere goederen door Leverancier aan Afnemer.
5. Afnemer is tot wederopzegging bij zijn normale bedrijfsuitoefening gerechtigd tot verwerking van de door
Leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of tot vermenging of verbinding ervan met andere
zaken.
6. Afnemer zal de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van Leverancier vallen met de zorgvuldigheid van
een goed koopman gratis voor Leverancier in bewaring houden en deze tegen brand en inbraak verzekeren.
7. Afnemer mag tot wederopzegging bij de normale uitoefening van zijn bedrijf de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken of de daarvan vervaardigde zaken verkopen.
8. Afnemer is niet gerechtigd, zolang het eigendomsvoorbehoud van Leverancier bestaat, op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
9. Afnemer verbindt zich jegens Leverancier om tegenover derden in voorkomende gevallen te verklaren tot
verpanding niet bevoegd te zijn. Verpanding door Afnemer in strijd met het voorgaande en dus in strijd met het
eigendomsvoorbehoud van Leverancier zal worden aangemerkt als verduistering ten laste van Leverancier.
10. Indien op bovengenoemde zaken beslag wordt gelegd of indien deze in beslag worden genomen, dient
Afnemer Leverancier onmiddellijk schriftelijk hiervan in kennis te stellen.
11. Leverancier heeft het recht vorderingen van Afnemer te verrekenen met alle tegenvorderingen die
Leverancier of een met deze gelieerd bedrijf op Afnemer heeft . Eveneens zijn de met Leverancier gelieerde
bedrijven gerechtigd, vorderingen van Afnemer te verrekenen met tegenvorderingen die Leverancier op Afnemer
heeft.
12. In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, daaronder begrepen niet-betaling binnen de termijn
zoals bedoeld in artikel 9, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of
liquidatie van zaken van de Afnemer, is Leverancier gerechtigd de zaken terug te vorderen en onder zich te
nemen zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Afnemer is verplicht de zaken op eerste verzoek
van Leverancier onverwijld aan deze terug te geven; de kosten van teruggave zijn voor rekening van Afnemer.
Afnemer is voorts verplicht op eerste verzoek van Leverancier deze in de gelegenheid te stellen de zaken bij
Afnemer op te halen en daartoe Leverancier toegang te verlenen tot de ruimte of het terrein waarin of waarop de
zaken zich bevinden.
13. Gedurende de werking van dit eigendomsvoorbehoud draagt Afnemer de aansprakelijkheid voor en het risico
van de zaken vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld.

Artikel 9 BETALINGEN
1. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, voor zover de overeenkomst niet
anders bepaalt.
Betaling van gedeelten heeft tussen partijen als niet-tijdige betaling te gelden, voor zover niet anders is
overeengekomen.
2. Bij verzuim van tijdige betaling is de Afnemer een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een
maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Ook worden alle openstaande
facturen onmiddellijk openbaar bij verzuim van tijdige betaling van één factuur.
3. Ten laste van de Afnemer komen voorts in geval van niet-tijdige betaling alle kosten, zowel in als buiten rechte
gemaakt ter inning van het verschuldigde. In dit verband worden de door de Afnemer te betalen forfaitaire
incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van  50. Voorts is de Afnemer
verschuldigd de wettelijke rente over voormelde buitengerechtelijke kosten.
4. Het laten protesteren van wissels doet van rechtswege alle andere wissels onmiddellijk vervallen en openbaar
worden.

Artikel 10 KLACHTEN
1. Alle klachten betrekking hebbend op geleverde goederen c.q. werkzaamheden, dienen binnen acht (8) dagen
na deze (af)levering, aan Leverancier schriftelijk en aangetekend kenbaar gemaakt te worden. Onder (af)levering
wordt eveneens verstaan de situatie, zoals bedoeld in art. 5 lid 7, in welk geval de Afnemer zich niet op
verschoonbare termijnoverschrijding kan beroepen.
2. Indien de klacht door Leverancier gegrond wordt bevonden, is Leverancier uitsluitend verplicht tot kosteloos
herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het verbeteren van de werkzaamheden,
zonder dat de Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
3. Klachten over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken worden overhandigd, terstond aan
Leverancier kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen klachten over die
facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend.
4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de Afnemer geacht de
geleverde goederen, respectievelijk de verrichte werkzaamheden, respectievelijk de factuur te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen.
5. Het indienen van een klacht ontslaat de Afnemer nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven
betalingsverplichtingen jegens Leverancier.

Artikel 11 GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING
1. In geval de Afnemer een met Leverancier gesloten overeenkomst niet nakomt, heeft Leverancier het recht
nakoming dan wel ontbinding te vorderen en/of schadevergoeding. In dit artikel wordt onder niet-nakoming
tevens verstaan het niet afnemen van verkochte zaken of geleverde diensten, ook wel genoemd annulering door
de Afnemer van een tot stand gekomen overeenkomst.
2. Indien Leverancier een annulering van de overeenkomst door de Afnemer accepteert, laat zulks onverlet de
aanspraak van Leverancier op vergoeding van haar schade, waaronder behalve door haar vergeefs gemaakte
kosten ook is te rekenen de gederfde winst. Deze schadevergoeding bedraagt minimaal 30 % van het uit de
overeenkomst volgende, te berekenen bedrag.
3. De Afnemer zal in verzuim zijn door het enkele niet-nakomen van zijn verplichtingen, waaronder mede te
verstaan het niet-afnemen van door haar gekochte goederen op het moment dat deze door Leverancier aan haar
ter beschikking zijn gesteld. Het bepaalde in artikel 5 lid 7 is van toepassing.

Artikel 12 TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten en de uitvoering daarvan met leverancier, is uitsluitend het
Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13 GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend
uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende
deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter te Turnhout, zulks tenzij de wet afwijking van de bevoegde rechter niet toestaat.

Artikel 14 WIJZIGING EN AANVULLING VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Leverancier heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.
(1) Hiertoe behoren alle bedrijven die zijn opgenomen in het concernoverzicht, dat op verzoek van Afnemer
omgaand aan hem zal worden toegezonden, door Leverancier.